fbpx

Polityka Prywatności

DEFINICJE

1.     Administrator:
Gabinet Terapii  Zaburzeń Rozwoju
Agnieszka Rajs Glazar

2.     Dane osobowe – wszystkie
informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną,
kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji,
identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików
cookie oraz innej podobnej technologii.

3.     Polityka – niniejsza
Polityka prywatności.

4.     RODO
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.

5.     Serwis – serwis
internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem
www.abaterapeutka.com

6.     Użytkownik – każda osoba
fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy
funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z
SERWISU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu
Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych
oferowanych usług.

 

1. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w
serwisie

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu
(w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za
pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących
zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie)
przetwarzane są przez Administratora:

·      
w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w
zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, w tym:

·       w zakresie
niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i
prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji
składanych przez Użytkownika zamówień;

·       w celu
realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w
asortymencie Serwisu;

·       w celu
rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w
przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru); – wówczas podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1
lit. b RODO);

·       w celach
analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający
na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w
celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

·       w celu
ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą
prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6
ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;

·      
w celach marketingowych Administratora i jego
zaufanych partnerów, poprzez wysyłkę newsletter’a – podstawą prawną
przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

FORMULARZE KONTAKTOWE

1.    
Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z
nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z
formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z
Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także
inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych
oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi
zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie
pozostałych danych jest dobrowolne.

2.    
Dane osobowe są przetwarzane:

·      
w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego
zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie
usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

MARKETING

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w
celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

·      
wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych,
które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);

·       wyświetlaniu
Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom
(reklama behawioralna);

·       kierowaniu
e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w
niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);

·      
prowadzenie innego rodzaju działań związanych z
marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych
drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).


PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników
odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych
(Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z
prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności
Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu
jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na
promowaniu własnej marki.

 

PLIKI COOKIES

1.    
Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na
urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje
ułatwiające korzystanie z Serwisu – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin
Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Zapisywane są na
urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie itp.). Dzięki
zapisaniu tych plików na urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych
logowania, dzięki czemu Użytkownik nie będzie musiał każdorazowo wpisywać
loginu i hasła. Pliki te zapamiętują towary dodane do koszyka, czy dostosowują
treści strony do zainteresowań Użytkownika. Dzięki plikom cookie możliwe jest
zbieranie danych statystycznych Serwisu, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu
zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

2.    
Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie plików
cookies na swoim urządzeniu powinien w tym celu odpowiednio skonfigurować
ustawienia przeglądarki lub każdorazowo po korzystaniu z serwisu usuwać z
pamięci przeglądarki zapisane pliki cookies. Należy mieć na względzie, że
stosowanie ograniczeń w zapisywaniu plików cookie, może utrudnić lub
uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

3.    
W celu wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies,
należy wyrazić zgodę widoczną w dolnej części Serwisu.

 

OKRES
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.     Okres
przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi
i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia
usługi lub realizowania zamówienia, do czasu:

·       zakończenia
wykonywania umowy,

·       wycofania wyrażonej
zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika lub

·       zgłoszenia
skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą
prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

2.     Okres przetwarzania
danych może być każdorazowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed
nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać
tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są
nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 

1.    
Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści
danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem
przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych.

2.    
 W zakresie, w
jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w
dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem lub korzystając
z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie,

3.    
Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem
przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w
związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn
związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy
postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora
(np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

 

ODBIORCY
DANYCH OSOBOWYCH

1.    
W związku z realizacją usług dane osobowe będą
ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom
odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki
i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w
związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług
marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom
z jego grupy kapitałowej.

2.    
W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą
zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów
marketingowych.

3.    
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia
wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom
trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na
odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1.    
Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych
dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu
zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie,
zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto Administrator dokłada szczególnej
staranności, żeby informacje osobowe były:

·      
poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
12.1.2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób
niezgodny z tymi celami;

·      
adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe w stosunku do
celów ich przetwarzania,

·      
dokładne i aktualne,

·      
nie przechowywane dłużej niż to niezbędne,

·      
bezpiecznie przechowywane,

·      
nie transferowane do państwa spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego bez odpowiedniej ochrony.

2.    
W celu lepszego zabezpieczenia konta Użytkownika rekomendowane
jest:

·      
stosowanie złożonego hasła zabezpieczającego dostęp do
konta uniemożliwiającego w prosty sposób odgadnięcie go przez osoby trzecie.
Takie hasło powinno zawierać minimum 8 znaków, duże i małe litery, cyfry i
znaki specjalne.

·      
 zachowanie loginu
i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności nieprzekazywanie
danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim,

·      
 wylogowanie się
z Serwisu po każdej zakończonej sesji (zakończonych zakupach, dodawaniu
wiadomości na forum itp.). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest
równoznaczne z wylogowaniem się z Serwisu. Wylogowanie z Serwisu nastąpi po
kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu
strony,

·      
 korzystanie z
programów antywirusowych, w tym regularne skanowaniu dysków w poszukiwaniu
wirusów,

·      
korzystaniu z Serwisu wyłącznie za pośrednictwem
zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone
oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów przez Użytkownika rodzi ryzyko
przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które Użytkownik podaje w
trakcie korzystania z konta.

3.    
 Administrator
na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe
przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede
wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w
zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były
rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i
współpracowników.

4.    
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania,
by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję
stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy
przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres
e-mail lub formularz kontaktowy